Čo je Way4Pay?

Way4Pay je moderný bezhotovostný bankový platobný systém pre mobilné platby, ktorý rozširuje možnosti platenia do nových oblastí pri nízkych nákladoch na vybavenie platobného miesta i na samotnú platbu.
Integruje sa do prostredia banky a využíva existujúcu infraštruktúru medzibankovych platieb.
Ako súčasť obchodných systémov pridáva novú možnosť platenia za služby a tovary a obchodníkom pridáva úplne novú dimenziu predaja pri podstatne nižších nákladoch.
Je komplexným riešením, ktoré pokrýva všetky existujúce možnosti platenia, ktoré sa dajú v súčasnosti realizovať hotovosťou alebo bezhotovostne.
Otvorená architektúra dovoľuje pridávať nové aplikácie alebo integrovať systém Way4Pay s existujúcimi riešeniami.


Prečo Way4Pay ?

Motiváciou pre vytvorenie Way4Pay je rozšírenie bezhotovostného bankového platobného styku do nových oblastí platenia malých platieb priamo na mieste poskytnutia služby, alebo tovaru bez vybavenia platobnými zariadeniami. Minimalizuje sa tak potreba hotovosti a aj náklady na systémy a obsluhu finančne náročných zariadení. Systém zároveň umožňuje bežný platobný styk, ako napríklad platobné karty ale bez potreby alších zariadení.
Way4Pay prináša:

Jednoduché a bezpečné platenie

pomocou smartfónu použitím NFC, SMS, QR kodu, Pick Up kodu, alebo e-mailu

Nové možnosti bezhotovostných platieb

spolu s novými možnosťami podnikania s nižšími nákladmi pre bezhotovostné platby

Jednoduchá administrácia

Integrovateľnosť

na existujúce systémy

Vysoká bezpečnosť

dosahovaná autorizáciou v zariadení, ktoré neopustí platcovu ruku, neodovzdávajú sa žiadne fyzické predmety

Priestor pre inovácie

a šírenie nových ideí